Mã bưu điện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

Chiêm Hóa là một huyện thuộc tỉnh Tuyên Quang có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được mã bưu điện Tuyên Quang mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Chiêm Hóa thuộc tỉnh Tuyên Quang cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-tuyen-quang

Mã bưu điện huyện Chiêm Hóa : 22300

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22300

2

Huyện ủy huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22301

3

Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22302

4

Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22304

6

Thị Trấn Vĩnh Lộc huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22306

7

Xã Ngọc Hội huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22307

8

Xã Phú Bình huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22308

9

Xã Bình Phú huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22309

10

Xã Yên Lập huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22310

11

Xã Hùng Mỹ huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22311

12

Xã Phúc Sơn huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22312

13

Xã Minh Quang huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22313

14

Xã Trung Hà huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22314

15

Xã Hà Lang huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22315

16

Xã Tân Mỹ huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22316

17

Xã Tân An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22317

18

Xã Xuân Quang huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22318

19

Xã Phúc Thịnh huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22319

20

Xã Tân Thịnh huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22320

21

Xã Hòa Phú huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22321

22

Xã Yên Nguyên huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22322

23

Xã Hòa An huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22323

24

Xã Nhân Lý huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22324

25

Xã Bình Nhân huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22325

26

Xã Vinh Quang huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22326

27

Xã Trung Hòa huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22327

28

Xã Kim Bình huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22328

29

Xã Tri Phú huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22329

30

Xã Linh Phú huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22330

31

Xã Kiên Đài huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22331

32

Bưu Cục Phát Chiêm Hóa huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22350

33

Bưu Cục Đầm Hồng huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

22351