Binzhou Postal Code

China Postal Code of Binzhou

District/County in English Postal Code Province
Binzhou City 256600 Shandong Province
Huimin County 251700 Shandong Province
Yangxin County 251800 Shandong Province
Wudi County 251900 Shandong Province
Zouping County 256200 Shandong Province
Boxing County 256500 Shandong Province
Bincheng District 256600 Shandong Province
Zhanhua County 256800 Shandong Province