Mã bưu điện thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

Thành phố Vĩnh Long là thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Long có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được mã bưu điện Vĩnh Long mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện thành phố Vĩnh Long thuộc tỉnh Vĩnh Long cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh thành phố Vĩnh Long tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-vinh-long

Mã bưu điện thành phố Vĩnh Long : 85100

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85100

2

Thành ủy thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85104

6

Phường 1 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85106

7

Phường 5 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85107

8

Phường 4 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85108

9

Phường 3 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85109

10

Phường 2 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85110

11

Phường 9 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85111

12

Phường 8 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85112

13

Xã Trường An thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85113

14

Xã Tân Ngãi thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85114

15

Xã Tân Hòa thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85115

16

Xã Tân Hội thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85116

17

Bưu Cục Phát Vĩnh Long thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85150

18

Bưu Cục KHL Vĩnh Long thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85151

19

Bưu Cục Nguyên Huệ thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85152

20

Bưu Cục Phước Thọ thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85153

21

Bưu Cục Tân Ngãi thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85154

22

Bưu Cục Mỹ Phú thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85155

23

Bưu Cục Hệ 1 Vĩnh Long thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

85199