Mã bưu điện Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa

Sầm Sơn là thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Thanh Hóa mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Thanh Hóa tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-thanh-hoa

Mã bưu điện thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa: 40200

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40200

2

Thành ủy thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40201

3

Hội đồng nhân dân thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40202

4

Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40204

6

Phường Trường Sơn thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40206

7

Phường Bắc Sơn thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40207

8

Phường Trung Sơn thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40208

9

Phường Quảng Cư thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40209

10

Phường Quảng Tiến thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40210

11

Phường Quảng Châu thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40211

12

Phường Quảng Thọ thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40212

13

Phường Quảng Vinh thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40213

14

Xã Quảng Đại thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40214

15

Xã Quảng Hùng thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40215

16

Xã Quảng Minh thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40216

17

Bưu Cục Phát Sầm Sơn thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40250

18

Bưu Cục Quảng Tiến thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa

40251