Mã bưu điện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

Kiến Xương là huyện thuộc tỉnh Thái Bình có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Thái Bình mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Kiến Xương thuộc tỉnh Thái Bình cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Thái Bình mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> ZipCode Việt Nam

Mã bưu điện huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình: 06200

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06200

2

Huyện ủy huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06201

3

Hội đồng nhân dân huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06202

4

Ủy ban nhân dân huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06204

6

Thị Trấn Thanh Nê huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06206

7

Xã An Bồi huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06207

8

Xã Bình Minh huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06208

9

Xã Hòa Bình huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06209

10

Xã Đình Phùng huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06210

11

Xã Nam Cao huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06211

12

Xã Thương Hiền huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06212

13

Xã Lê Lơi huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06213

14

Xã Quyết Tiến huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06214

15

Xã Hồng Thái huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06215

16

Xã Trà Giang huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06216

12

Xã Quốc Tuấn huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06217

13

Xã An Bình huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06218

14

Xã Vũ Tây huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06219

15

Xã Vũ Sơn huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06220

16

Xã Vũ Lê huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06221

17

Xã Bình Nguyên huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06222

18

Xã Thanh Tân huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06223

19

Xã Quang Lịch huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06224

20

Xã Vũ An huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06225

21

Xã Vũ Ninh huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06226

22

Xã Vũ Quí huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06227

23

Xã Vũ Trung huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06228

24

Xã Vũ Thắng huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06229

25

Xã Vũ Hòa huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06230

26

Xã Quang Bình huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06231

27

Xã Vũ Công huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06232

28

Xã Vũ Bình huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06233

29

Xã Minh Tân huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06234

30

Xã Bình Thanh huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06235

31

Xã Hồng Tiến huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06236

32

Xã Bình Định huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06237

33

Xã Nam Bình huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06238

34

Xã Quang Hưng huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06239

35

Xã Quang Trung huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06240

36

Xã Minh Hưng huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06241

37

Xã Quang Minh huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06242

38

Bưu Cục Phát Kiến Xương huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06250

39

Bưu Cục Chơ Lụ huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06251

40

Bưu Cục Chơ Soc huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06252

41

Bưu Cục Chơ Gốc huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

06253