Mã bưu điện thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

Tây Ninh là thành phố thuộc tỉnh Tây Ninh có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Tây Ninh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Tây Ninh thuộc tỉnh Tây Ninh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Tây Ninh tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-tay-ninh

Mã bưu điện thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh: 80100

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80100

2

Thành ủy thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80104

6

Phường 1 thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80106

7

Phường 2 thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80107

8

Phường 3 thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80108

9

Phường 4 thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80109

10

Phường Hiệp Ninh thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80110

11

Phường Ninh Thạnh thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80111

12

Phường Ninh Sơn thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80112

13

Xã Thạnh Tân thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80113

14

Xã Tân Bình thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80114

15

Xã Bình Minh thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80115

16

Bưu Cục Phát Tây Ninh thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80150

17

Bưu Cục KHL Tây Ninh thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80151

18

Bưu Cục Phường 1 thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80152

19

Bưu Cục Hiệp Ninh thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80153

20

Bưu Cục Cửa số 2 thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80154

21

Bưu Cục Ninh Sơn thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80155

22

Bưu Điện Văn Hóa Xã Thạnh Tân 1 thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80157

23

Bưu Cục Hệ 1 Tây Ninh thành phố Tây Ninh tỉnh Tây Ninh

80199