Mã bưu điện Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

Móng Cái là thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Quảng Ninh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-quang-ninh

Mã bưu điện thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh: 01500

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

01500

2

Thành ủy thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

01501

3

Hội đồng nhân dân thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

01502

4

Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

01503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

01504

6

Phường Hoà Lạc thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

01506

7

Phường Hải Hoà thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

01507

8

Phường Trần Phú thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

01508

9

Phường Ka Long thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

01509

10

Phường Ninh Dương thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

01510

11

Phường Hải Yên thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

01511

12

Xã Bắc Sơn thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

01512

13

Xã Hải Sơn thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

01513

14

Xã Quảng Nghĩa thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

01514

15

Xã Hải Tiến thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

01515

16

Xã Hải Đông thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

01516

17

Xã Vạn Ninh thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

01517

18

Xã Vĩnh Trung thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

01518

19

Xã Vĩnh Thực thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

01519

20

Phường Bình Ngọc thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

01520

21

Phường Trà Cổ thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

01521

22

Xã Hải Xuân thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

01522

23

Bưu Cục Phát Móng Cái thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

01550

24

Bưu Cục KHL Móng Cái thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

01551