Mã bưu điện Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Việt Trì là thành phố thuộc tỉnh Phú Thọ có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Phú Thọ mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Việt Trì thuộc tỉnh Phú Thọ cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Phú Thọ  mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Viet Nam

Mã bưu điện thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ: 35100

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35100

2

Thành ủy thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35104

6

Phường Thọ Sơn thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35106

7

Phường Thanh Miếu thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35107

8

Xã Sông Lô thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35108

9

Xã Trưng Vương thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35109

10

Phường Dữu Lâu thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35110

11

Xã Phượng Lâu thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35111

12

Xã Hùng Lô thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35112

13

Xã Kim Đức thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35113

14

Xã Hy Cương thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35114

15

Xã Chu Hóa thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35115

16

Xã Thanh Đình thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35116

17

Xã Thụy Vân thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35117

18

Phường Vân Phú thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35118

19

Phường Vân Cơ thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35119

20

Phường Nông Trang thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35120

21

Phường Minh Phương thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35121

22

Xã Tân Đức thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35122

23

Phường Minh Nông thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35123

24

Phường Gia Cẩm thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35124

25

Phường Tân Dân thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35125

26

Phường Tiên Cát thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35126

27

Phường Bến Gót thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35127

28

Phường Bạch Hạc thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35128

29

Bưu Cục Phát Việt Trì thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35150

30

Bưu Cục KHL Phú Thọ thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35151

31

Bưu Cục Đền Hùng thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35152

32

Bưu Cục Vân Cơ thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35153

33

Bưu Cục Nông Trang thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35154

34

Bưu Cục Tân Dân thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35155

35

Bưu Cục Ga Việt Trì thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35156

36

Bưu Cục Bạch Hạc thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35157

37

Bưu Cục Hệ 1 Phú Thọ thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

35199