Mã bưu điện Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

Phan Rang Tháp Chàm là thành phố thuộc tỉnh Ninh Thuận có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Ninh Thuận mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Phan Rang Tháp Chàm thuộc tỉnh Ninh Thuận cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> ZipViet Nam

Mã bưu điện thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận: 59100

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

59100

2

Thành ủy thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

59101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

59102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

59103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

59104

6

Phường Mỹ Hương thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

59106

7

Phường Kinh Dinh thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

59107

8

Phường Thanh Sơn thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

59108

9

Phường Phủ Hà thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

59109

10

Phường Đạo Long thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

59110

11

Phường Tấn Tài thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

59111

12

Phường Mỹ Hải thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

59112

13

Phường Mỹ Bình thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

59113

14

Phường Văn Hải thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

59114

15

Phường Đài Sơn thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

59115

16

Phường Phước Mỹ thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

59116

17

Phường Bảo An thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

59117

18

Phường Mỹ Đông thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

59118

19

Phường Đông Hải thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

59119

20

Xã Thành Hải thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

59120

21

Phường Đô Vinh thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

59121

22

Bưu Cục Phát Ninh Thuận thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

59150

23

Bưu Cục Hung Vương thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

59151

24

Bưu Cục 16 tháng 4 thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

59152

25

Bưu Cục Tháp Chàm thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

59153

26

Bưu Cục HCC-KHL thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

59198

27

Bưu Cục Hệ 1 Ninh Thuận thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

59199