Mã bưu điện Lào Cai tỉnh Lào Cai

Lào Cai là thành phố thuộc tỉnh Lào Cai có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Lào Cai mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Lào Cai thuộc tỉnh Lào Cai cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Lào Cai tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-lao-cai

Mã bưu điện thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai: 31100

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31100

2

Thành ủy thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31104

6

Phường Kim Tân thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31106

7

Xã Vạn Hoà thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31107

8

Phường Phố Mới thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31108

9

Phường Lào Cai thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31109

10

Phường Duyên Hải thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31110

11

Phường Cốc Lếu thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31111

12

Xã Đồng Tuyển thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31112

13

Phường Bắc Cường thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31113

14

Xã Tả Phời thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31114

15

Xã Hợp Thành thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31115

16

Xã Cam Đường thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31116

17

Phường Thống Nhất thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31117

18

Phường Xuân Tăng thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31118

19

Phường Bình Minh thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31119

20

Phường Pom Hán thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31120

21

Phường Bắc Lệnh thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31121

22

Phường Nam Cường thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31122

23

Bưu Cục Phát Lào Cai thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31150

24

Bưu Cục Phát Cam Đường thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31151

25

Bưu Cục KHL Lào Cai thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31152

26

Bưu Cục Kim Tân thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31153

27

Bưu Cục Hoàng Liên thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31154

28

Bưu Cục Cửa Khẩu thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31155

29

Bưu Cục Duyên Hải thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31156

30

Bưu Cục Cốc Lếu thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31157

31

Bưu Cục Bình Minh thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31158

32

Bưu Cục Pom Hán thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31159

33

Bưu Cục Trần Hưng Đạo thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31160

34

Bưu Cục HCC Lào Cai thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31198

35

Bưu Cục Hệ 1 Lào Cai thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

31199