Mã bưu điện Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

Nha Trang là thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Khánh Hoà mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-khanh-hoa

Mã bưu điện thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa: 57100

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57100

2

Thành ủy thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57104

6

Phường Lộc Thọ thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57106

7

Phường Xương Huân thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57107

8

Phường Vĩnh Thọ thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57108

9

Phường Vĩnh Phước thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57109

10

Phường Vĩnh Hải thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57110

11

Phường Vĩnh Hòa thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57111

12

Xã Vĩnh Lương thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57112

13

Xã Vĩnh Phương thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57113

14

Xã Vĩnh Ngọc thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57114

15

Phường Ngọc Hiệp thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57115

16

Phường Vạn Thạnh thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57116

17

Phường Vạn Thắng thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57117

18

Phường Phương Sài thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57118

19

Phường Phương Sơn thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57119

20

Xã Vĩnh Hiệp thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57120

21

Xã Vĩnh Thạnh thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57121

22

Xã Vĩnh Trung thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57122

23

Xã Vĩnh Thái thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57123

24

Phường Phước Hải thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57124

25

Phường Phước Tân thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57125

26

Phường Phước Tiến thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57126

27

Phường Tân Lập thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57127

28

Phường Phước Hòa thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57128

29

Phường Vĩnh Nguyên thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57129

30

Phường Vĩnh Trường thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57130

31

Phường Phước Long thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57131

32

Xã Phước Đồng thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57132

33

Bưu Cục Phát Nha Trang thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57150

34

Bưu Cục KHL Nha Trang thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57151

35

Bưu Cục TMĐT Nha Trang thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57152

36

Bưu Cục Lê Thánh Tôn thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57153

37

Bưu Cục Nguyễn Thiện Thuật thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57154

38

Bưu Cục Tháp Bà thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57155

39

Bưu Cục Đồng Đế thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57156

40

Bưu Cục Đường Đệ thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57157

41

Bưu Cục Vĩnh Lương thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57158

42

Bưu Cục Vạn Thạnh thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57159

43

Bưu Cục Phương Sài thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57160

44

Bưu Cục Vĩnh Thạnh thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57161

45

Bưu Cục Lê Hồng Phong thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57162

46

Bưu Cục Tân Lập thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57163

47

Bưu Cục Vĩnh Nguyên thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57164

48

Bưu Cục Bình Tân thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57165

49

Bưu Cục Phước Đồng thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57166

50

Bưu Cục Hòn Rớ thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57167

51

Bưu Cục Hệ 1 Khánh Hòa thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

57199