Mã bưu điện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

Hương Trà là thị xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế có mã bưu cục thuộc xã, huyện và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Thừa Thiên Huế mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Hương Trà thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-hue

Mã bưu điện thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế: 49400

1

Bưu cục Trung tâm thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

49400

2

Thị ủy thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

49401

3

Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

49402

4

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

49403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

49404

6

Phường Tứ Hạ thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

49406

7

Xã Hương Toàn thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

49407

8

Xã Hương Vinh thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

49408

9

Xã Hương Phong thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

49409

10

Xã Hải Dương thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

49410

11

Phường Hương Văn thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

49411

12

Phường Hương Xuân thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

49412

13

Phường Hương Chữ thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

49413

14

Phường Hương An thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

49414

15

Phường Hương Hồ thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

49415

16

Xã Hương Bình thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

49416

17

Phường Hương Vân thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

49417

18

Xã Bình Điền thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

49418

19

Xã Hồng Tiến thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

49419

20

Xã Hương Thọ thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

49420

21

Xã Bình Thành thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

49421

22

Bưu cục phát Hương Trà thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

49450

23

Bưu cục Bình Điền thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

49451

24

Bưu cục Hương Chữ thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

49452