Mã bưu điện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình

Kỳ Sơn là huyện thuộc tỉnh Hòa Bình có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hoà Bình mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Kỳ Sơn thuộc tỉnh Hòa Bình cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hòa Bình tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-hoa-binh

Mã bưu điện huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình: 36200

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình

36200

2

Huyện ủy huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình

36201

3

Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình

36202

4

Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình

36203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình

36204

6

Thị Trấn Kỳ Sơn huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình

36206

7

Xã Dân Hạ huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình

36207

8

Xã Mông Hóa huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình

36208

9

Xã Dân Hòa huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình

36209

10

Xã Phúc Tiến huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình

36210

11

Xã Yên Quang huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình

36211

12

Xã Phú Minh huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình

36212

13

Xã Hợp Thịnh huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình

36213

14

Xã Hợp Thành huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình

36214

15

Xã Độc Lập huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình

36215

16

Bưu Cục Phát Kỳ Sơn huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình

36230

17

Bưu Cục Bãi Nai huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình

36231