Mã bưu điện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

Cẩm Giàng là huyện thuộc tỉnh Hải Dương có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hải Dương mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Cẩm Giàng thuộc tỉnh Hải Dương cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hải Dương tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-hai-duong

Mã bưu điện huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương: 03600

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03600

2

Huyện ủy huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03601

3

Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03602

4

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03604

6

Thị Trấn Cẩm Giàng huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03606

7

Thị Trấn Lai Cách huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03607

8

Xã Cao An huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03608

9

Xã Đức Chính huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03609

10

Xã Cẩm Sơn huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03610

11

Xã Cẩm Văn huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03611

12

Xã Cẩm Vũ huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03612

13

Xã Cẩm Định huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03613

14

Xã Cẩm Hoàng huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03614

15

Xã Thạch Lỗi huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03615

16

Xã Cẩm Hưng huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03616

17

Xã Ngọc Liên huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03617

18

Xã Kim Giang huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03618

19

Xã Lương Điền huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03619

20

Xã Cẩm Điền huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03620

21

Xã Cẩm Phúc huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03621

22

Xã Tân Trường huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03622

23

Xã Cẩm Đông huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03623

24

Xã Cẩm Đoài huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03624

25

Bưu Cục Phát Cẩm Giàng huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03630

26

Bưu Cục Văn Thai huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03631

27

Bưu Cục Cầu Ghẽ huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03632

28

Bưu Cục Cẩm Giàng Ga huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03633

29

Bưu Cục Phúc Điền huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03634

30

Bưu Cục Đông Giao huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

03635