Mã bưu điện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

Kim Bảng là huyện thuộc tỉnh Hà Nam có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hà Nam mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Kim Bảng thuộc tỉnh Hà Nam cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-ha-nam

Mã bưu điện huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam: 18300

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18300

2

Huyện ủy huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18301

3

Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18302

4

Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18304

6

Thị Trấn Quế huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18306

7

Xã Văn Xá huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18307

8

Xã Đồng Hóa huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18308

9

Xã Nhật Tân huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18309

10

Xã Hoàng Tây huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18310

11

Xã Nhật Tựu huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18311

12

Xã Đại Cương huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18312

13

Xã Lê Hồ huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18313

14

Xã Nguyễn Úy huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18314

15

Xã Tượng Lĩnh huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18315

16

Xã Tân Sơn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18316

17

Xã Thụy Lôi huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18317

18

Xã Ngọc Sơn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18318

19

Xã Khả Phong huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18319

20

Thị Trấn Ba Sao huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18320

21

Xã Liên Sơn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18321

22

Xã Thanh Sơn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18322

23

Xã Thi Sơn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18323

24

Bưu Cục Phát Kim Bảng huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18350

25

Bưu Cục Nhật Tân huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18351

26

Bưu Cục Nhật Tựu huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18352

27

Bưu Cục Lê Hồ huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18353

28

Bưu Cục Tân Sơn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18354

29

Bưu Cục Ba Sao huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18355

30

Bưu Cục Thanh Sơn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

18356