Mã bưu điện M’đrắk tỉnh Đắk Lắk

M’đrắk là huyện thuộc tỉnh Đắk Lắk có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Đắk Lắk mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện M’đrắk thuộc tỉnh Đắk Lắk cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Đắk Lắk tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-dak-lak

Mã bưu điện huyện M’đrắk tỉnh Đắk Lắk : 64500

1

Bưu Cục Trung tâm huyện M’đrắk tỉnh Đắk Lắk

64500

2

Huyện ủy huyện M’đrắk tỉnh Đắk Lắk

64501

3

Hội đồng nhân dân huyện M’đrắk tỉnh Đắk Lắk

64502

4

Ủy ban nhân dân huyện M’đrắk tỉnh Đắk Lắk

64503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện M’đrắk tỉnh Đắk Lắk

64504

6

Thị Trấn M’đrắk huyện M’đrắk tỉnh Đắk Lắk

64506

7

Xã Cư M’ta huyện M’đrắk tỉnh Đắk Lắk

64507

8

Xã Ea Riêng huyện M’đrắk tỉnh Đắk Lắk

64508

9

Xã Krông Jing huyện M’đrắk tỉnh Đắk Lắk

64509

10

Xã Krông Á huyện M’đrắk tỉnh Đắk Lắk

64510

11

Xã Cư San huyện M’đrắk tỉnh Đắk Lắk

64511

12

Xã Ea Trang huyện M’đrắk tỉnh Đắk Lắk

64512

13

Xã Cư K Róa huyện M’đrắk tỉnh Đắk Lắk

64513

14

Xã Ea M’doal huyện M’đrắk tỉnh Đắk Lắk

64514

15

Xã Ea H’MLay huyện M’đrắk tỉnh Đắk Lắk

64515

16

Xã Ea Lai huyện M’đrắk tỉnh Đắk Lắk

64516

17

Xã Ea Pil huyện M’đrắk tỉnh Đắk Lắk

64517

18

Xã Cư Prao huyện M’đrắk tỉnh Đắk Lắk

64518

19

Bưu Cục Phát M’đrăk huyện M’đrắk tỉnh Đắk Lắk

64550