Mã bưu điện Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh là thành phố thuộc tỉnh Bắc Ninh có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Bắc Ninh mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Bắc Ninh thuộc tỉnh Bắc Ninh cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Ninh mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zip VN

Mã bưu điện thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh:16100

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh

16100

2

Thành ủy thành phố Bắc Ninh

16101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh

16102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh

16103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bắc Ninh

16104

6

Phường Suối Hoa thành phố Bắc Ninh

16106

7

Phường Tiền An thành phố Bắc Ninh

16107

8

Xã Kim Chân thành phố Bắc Ninh

16108

9

Phường Thị Cầu thành phố Bắc Ninh

16109

10

Phường Đáp Cầu thành phố Bắc Ninh

16110

11

Phường Vũ Ninh thành phố Bắc Ninh

16111

12

Xã Hòa Long thành phố Bắc Ninh

16112

13

Phường Vạn An thành phố Bắc Ninh

16113

14

Phường Kinh Bắc thành phố Bắc Ninh

16114

15

Phường Vệ An thành phố Bắc Ninh

16115

16

Phường Khúc Xuyên thành phố Bắc Ninh

16116

17

Phường Phong Khê thành phố Bắc Ninh

16117

18

Phường Võ Cường thành phố Bắc Ninh

16118

19

Phường Khắc Niệm thành phố Bắc Ninh

16119

20

Phường Hạp Lĩnh thành phố Bắc Ninh

16120

21

Xã Nam Sơn thành phố Bắc Ninh

16121

22

Phường Vân Dương thành phố Bắc Ninh

16122

23

Phường Đại Phúc thành phố Bắc Ninh

16123

24

Phường Ninh Xá thành phố Bắc Ninh

16124

25

Bưu Cục Phát Bắc Ninh thành phố Bắc Ninh

16150

26

Bưu Cục Lý Thái Tổ thành phố Bắc Ninh

16151

27

Bưu Cục Đáp Cầu thành phố Bắc Ninh

16152

28

Bưu Cục Vạn An thành phố Bắc Ninh

16153

29

Bưu Cục Chợ Và thành phố Bắc Ninh

16154

30

Bưu Cục HCC Bắc Ninh thành phố Bắc Ninh

16198

31

Bưu Cục Hệ 1 Bắc Ninh thành phố Bắc Ninh

16199